Vialle

Úvod O firme Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V spoločnosti Ing. Jozef Horniak - VIALLE (ďalej len ako “prevádzkovateľ”) je zabezpečená ochrana osobných údajov v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len ako “nariadenie” alebo “GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Informácie o právach dotknutých osôb

Ako si môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva?

Každá dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti prevádzkovateľovi na Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povoľte JavaScript , alebo na poštovú adresu: Ing. Jozef Horniak - VIALLE, SNP 56, 934 01 Levice

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o spracovateľskej činnosti, účele spracúvania osobných údajov, jej právach a kontaktných údajoch prevádzkovateľa, prípadne jeho zodpovednej osoby. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Registratúra

Požiadavky dotknutých osôb